HTML – XHTML

HTML – XHTML XHTML 是以 XML 格式编写的 HTML。 什么是 XHTML? XHTML 指的是可扩展超文本标记语言 XHTML 与 HTML 4.01 几乎是相同的 XHTML ...