arrayname

Java数组的定义和使用

如果希望保存一组有相同类型的数据,可以使用数组。 数组的定义和内存分配 Java 中定义数组的语法有两种: type arrayName[]; type[] arrayName; type 为Java...